چرخ در صندلی اداری

چرخ در صندلی اداری

چرخ در صندلی اداری چرخدار و ارگونومیک، نقشی کلیدی دارد. کیفیت چرخ ها بر تجربه شما در هنگام استفاده از صندلی، اثر مستقیم می گذارد. بالطبع هرقدر حرکت چرخ ها روان تر باشد و تأخیر کمتری داشته باشد، تجربه بهتری از صندلی اداری خود خواهید داشت. کارکرد موثر چرخ ها موجب شده تا تنوع قابل […]